Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hvad betyder pro rata hæftelse? Få styr på det her!

Hvad betyder pro rata hæftelse? Få styr på det her!

Virksomhedsformer

hvad betyder pro rata hæftelse

Hvad betyder pro rata hæftelse?

Pro rata hæftelse er en form for ansvar i virksomheder og organisationer, hvor hvert medlem eller deltager i en virksomhed hæfter for en del af virksomhedens gæld eller forpligtelser. Pro rata hæftelse betyder, at hver deltager hæfter for en bestemt procentdel af gælden, som er svarende til den procentdel, som deltageren ejer eller bidrager til virksomheden.

Pro rata hæftelse er en almindelig form for ansvar i mange virksomheder, især i mindre virksomheder eller selskaber, hvor deltagerne ønsker at minimere deres risiko og ansvar. Pro rata hæftelse kan også anvendes i visse investor eller kredit indgåelse, herunder ved opnåelse af lån eller ved investering i en ny virksomhed.

Pro rata hæftelse i virksomheder

Pro rata hæftelse er en måde at fordele risikoen og ansvar for virksomheden mellem deltagerne. Ved at hæfte for en bestemt procentdel af virksomhedens gæld eller forpligtelser kan deltagerne mindske deres risiko og ansvar, hvis virksomheden oplever økonomiske vanskeligheder eller fiasko.

Pro rata hæftelse kan være et krav for visse typer af virksomheder eller organisationer. For eksempel er pro rata hæftelse et krav for mange andelsboligforeninger og kooperativer, hvor hver beboer eller medlem hæfter for en procentdel af foreningens gæld og forpligtelser.

Krav og fordele ved pro rata hæftelse

Pro rata hæftelse kan være fordelagtigt for virksomhederne og deltagerne, hvis det gøres korrekt og med omhu. Her er nogle af de vigtigste krav og fordele ved pro rata hæftelse:

– Krav for pro rata hæftelse: For at anvende pro rata hæftelse skal virksomheden have et passende juridisk grundlag og dokumentation, som beskriver ansvar og fordelingen af risiko og ansvar imellem deltagerne. Desuden skal hvert medlem deltage aktivt i virksomhedens beslutningstagning og ledelse for at sikre en retfærdig og rimelig fordeling af ansvar og risiko.

– Fordele ved pro rata hæftelse: Pro rata hæftelse kan hjælpe med at tiltrække investorer og deltagerne, da det viser, at ansvar og risiko er rimeligt fordelt. Pro rata hæftelse kan også beskytte deltagerne mod store tab i tilfælde af økonomisk fiasko eller konkurs. Hvis virksomheden går konkurs, vil hver deltager kun være ansvarlig for den del af gælden, som de hæfter for, og ikke mere.

– Pro rata betaling: Pro rata betaling betyder, at hver deltager betaler en procentdel af virksomhedens driftsomkostninger og andre udgifter, som er svarende til den procentdel, som de ejer og bidrager til virksomheden.

– Pro rata hæftelse andelsbolig: Pro rata hæftelse er et krav for mange andelsboligforeninger, hvor hver beboer hæfter for en procentdel af foreningens gæld og forpligtelser. Dette sikrer, at ansvar og risiko er rimeligt fordelt imellem alle beboere, og at ingen beboer hæfter for mere end deres retfærdige andel af gælden.

– Personlig pro rata hæftelse: Personlig pro rata hæftelse betyder, at hver deltager hæfter personligt for deres procentdel af virksomhedens gæld og forpligtelser. Dette betyder, at deltagerens personlige formue kan være på linjen i tilfælde af økonomisk fiasko eller konkurs.

– Pro rata beregning: Pro rata beregning er en metode til at beregne den procentdel, som hver deltager ejer og bidrager til virksomheden. Pro rata beregning kan baseres på en række faktorer, herunder kapitalbidrag, arbejdsindsats og andre faktorer.

– Pro rata meaning: Pro rata betyder “i forhold til den pågældende procentdel”. Pro rata hæftelse betyder således “ansvar og risiko på en procentuel basis”.

– Direkte hæftelse: Direkte hæftelse betyder, at deltagerne hæfter direkte for virksomhedens gæld og forpligtelser. Dette betyder, at deltagerens personlige formue kan være på linjen i tilfælde af økonomisk fiasko eller konkurs.

– Pro rata basis: Pro rata basis betyder, at ansvar og risiko er fordelagtigt på en procentuel basis. Deltagerne hæfter kun for deres procentdel af virksomhedens gæld og forpligtelser.

– Solidarisk hæftelse: Solidarisk hæftelse betyder, at hver deltager hæfter for hele virksomhedens gæld og forpligtelser, hvis en anden deltager ikke kan opfylde deres ansvar. Dette betyder, at deltagerens personlige formue kan være på linjen i tilfælde af økonomisk fiasko eller konkurs.

Ulemper ved pro rata hæftelse

Pro rata hæftelse kan have visse ulemper eller risici, som deltagerne bør være opmærksomme på, før de beslutter at anvende denne form for ansvar:

– Personlig hæftelse: Pro rata hæftelse kan medføre personlig ansvar og risiko for deltagerne, hvis virksomheden oplever økonomisk fiasko eller konkurs. Dette kan medføre tab af personlige aktiver og formue.

– Uklarhed om ansvar: Pro rata hæftelse kan medføre uklarhed om ansvar og opfyldelse af forpligtelser, hvis en deltager trækker sig fra virksomheden eller en ny deltager tiltræder.

– Kompleksitet: Pro rata hæftelse kan være kompleks og kræve omhyggelig planlægning og dokumentation for at sikre en retfærdig og rimelig fordeling af ansvar og risiko.

Sammenligning med annuitetsprincippet

Pro rata hæftelse og annuitetsprincippet er to forskellige metoder til at fordele ansvar og risiko i virksomheder og organisationer.

Annuitetsprincippet indebærer, at alle deltagerne hæfter for den samme del af virksomhedens gæld eller forpligtelser, uanset deres bidrag eller ejerskab. Denne metode kan være mere simplistisk og mindre kompleks, men det kan føre til manglende retfærdighed eller uacceptabelt høj risiko for nogle deltagerne.

Pro rata hæftelse, derimod, sikrer en mere individuel og retfærdig fordeling af ansvar og risiko baseret på hver deltagers ejerandel og bidrag til virksomheden. Dette kan være mere komplekst, men det betyder også, at hver deltager kun er ansvarlig for deres del af virksomhedens gæld og forpligtelser.

Anvendelse i forskellige lande og industrier

Pro rata hæftelse anvendes i forskellige lande og industrier, herunder virksomheder, investor eller kreditforeninger, andelsforeninger og kooperativer. I USA er pro rata hæftelse en almindelig form for ansvar for mange virksomheder og investeringsforeninger.

I Danmark er pro rata hæftelse bl.a. en gængs form for ansvar i andelsboligforeninger, hvor hver beboer hæfter for en procentdel af foreningens gæld og forpligtelser. Pro rata hæftelse kan også anvendes i mange mindre virksomheder eller selskaber.

FAQs

1. Hvad er forskellen mellem pro rata hæftelse og solidarisk hæftelse?
Pro rata hæftelse indebærer, at hver deltager hæfter for en bestemt procentdel af virksomhedens gæld eller forpligtelser, som er svarende til deres ejerandel og bidrag til virksomheden. Solidarisk hæftelse, omvendt, indebærer, at hver deltager hæfter for hele virksomhedens gæld og forpligtelser, hvis en anden deltager ikke kan opfylde deres ansvar.

2. Hvad er pro rata beregning?
Pro rata beregning er en metode til at beregne den procentdel, som hver deltager ejer og bidrager til virksomheden. Pro rata beregning kan baseres på en række faktorer, herunder kapitalbidrag, arbejdsindsats og andre faktorer.

3. Hvad betyder pro rata betaling?
Pro rata betaling betyder, at hver deltager betaler en procentdel af virksomhedens driftsomkostninger og andre udgifter, som er svarende til den procentdel, som de ejer og bidrager til virksomheden.

4. Hvad er personlig pro rata hæftelse?
Personlig pro rata hæftelse betyder, at hver deltager hæfter personligt for deres procentdel af virksomhedens gæld og forpligtelser. Dette betyder, at deltagerens personlige formue kan være på linjen i tilfælde af økonomisk fiasko eller konkurs.

Keywords searched by users: hvad betyder pro rata hæftelse pro rata betaling, pro rata hæftelse andelsbolig, personlig pro rata hæftelse, pro rata beregning, pro rata meaning, direkte hæftelse, pro rata basis, solidarisk hæftelse

Categories: Top 45 hvad betyder pro rata hæftelse

Virksomhedsformer

Hvad betyde pro rata?

Hvad betyder pro rata?

Pro rata er et udtryk, der ofte bruges i den finansielle verden og betyder “i forhold til andel”. Det betyder, at noget bliver opdelt i forhold til en bestemt fordeling eller proportion, som kan være baseret på en række forskellige kriterier.

Pro rata blev indført som en måde at beregne omkostninger eller fordele på, når der er flere parter involveret i en aftale eller transaktion. Det kan bruges til at bestemme, hvor meget hver part skal betale eller modtage i forhold til deres andel af den samlede aftale eller transaktion.

I praksis betyder det, at hvis der er flere parter involveret, og de hver især bidrager med en forskellig procentdel af omkostningerne eller fordelene, så vil deres pro rata andel bestemme, hvor meget de betaler eller modtager.

Eksempelvis kan pro rata bruges i forbindelse med ejerskab af et selskab. Hvis en investor køber en pro rata-andel af et selskab, betyder det, at de køber en andel, der er proportional med deres bidrag til selskabet.

Pro rata andel i forskellige situationer

Pro rata kan også bruges i andre situationer, hvor der er flere parter involveret. Nogle eksempler omfatter:

Aktier: Hvis en aktionær ønsker at sælge en del af sine aktier, vil pro rata-andelen af de resterende aktionærer bestemme, hvor meget de skal betale for at beholde deres andel.

Pensionsordninger: Hvis en medarbejder beslutter sig for at trække sig tilbage tidligt, vil deres pension blive beregnet pro rata efter det antal år, de har arbejdet.

Forsikring: Hvis en gruppe mennesker har en forsikring sammen, vil de hver især skulle betale en pro rata-andel af præmien baseret på deres alder, sundhedstilstand og andre faktorer.

Pro rata og fordeling af omkostninger

Pro rata bruges også i situationer, hvor omkostningerne skal fordeles mellem flere parter. I denne situation vil hver part skulle betale en pro rata-andel af omkostningerne baseret på deres bidrag til transaktionen.

Eksempelvis kan pro rata bruges i forbindelse med udgifterne til stiftelse af et selskab. Hvis der er flere stiftere, vil de hver især skulle betale en pro rata-andel af de samlede omkostninger baseret på deres andel af selskabet.

En anden måde, som pro rata bruges på, er ved udlejning af ejendomme eller lejligheder. Hvis flere lejere deler en lejlighed, vil de hver især skulle betale en pro rata-andel af huslejen baseret på størrelsen af deres lejlighed eller den tid, de opholder sig i lejligheden.

FAQs

1. Hvordan kan jeg beregne min pro rata andel?

Du kan beregne din pro rata andel ved at tage din bidrag procentdel og multiplikere denne med den samlede værdi af aftalen eller transaktionen.

2. Hvorfor bruger man pro rata?

Pro rata bruges for at sikre en fair fordeling af omkostninger eller fordele mellem forskellige parter i en aftale eller transaktion.

3. Hvordan bruges pro rata i forbindelse med aktier?

Pro rata bruges i forbindelse med aktier til at bestemme, hvor meget en aktionær skal betale for at beholde sin andel, hvis en anden aktionær ønsker at sælge sine aktier.

4. Hvordan bruges pro rata i forbindelse med pensionsordninger?

Pro rata bruges i forbindelse med pensionsordninger til at bestemme, hvor meget en tidligere medarbejder skal modtage i pension baseret på deres tid i selskabet.

5. Hvad er forskellen mellem pro rata og procentdel?

Pro rata henviser til en andel eller forhold i forhold til en samlet værdi, mens procentdel henviser til en specifik del af en samlet værdi i procent.

Hvis man hæfter pro rata Hvordan hæfter man så?

Hvis man hæfter pro rata – Hvordan hæfter man så?

Pro rata hæftelse er en måde at fordele ansvaret mellem flere personer, når der sker en skade. Hvis man hæfter pro rata, betyder det, at man hæfter for en del af skaden, der svarer til ens andel af ansvaret. Det vil sige, hvis man hæfter pro rata 50%, betyder det, at man hæfter for halvdelen af skaden.

Men hvordan fungerer pro rata hæftelse i praksis, og hvordan hæfter man i en sådan situation? Det vil vi se nærmere på i denne artikel.

Pro rata hæftelse – hvad er det?

Pro rata hæftelse er en måde at fordele ansvaret på, når der sker en skade. Det kan for eksempel være i forbindelse med en ulykke, hvor flere personer er involveret, eller det kan være i forbindelse med et samarbejde eller en fælles investering, hvor flere parter har bidraget med forskellige ressourcer.

Pro rata hæftelse betyder, at hver part hæfter for den del af skaden, der svarer til ens andel af ansvaret. Det kan være en fast andel, for eksempel 50-50, eller det kan være en variabel andel, der fastsættes efter en nærmere vurdering af hver partens bidrag til skaden.

I praksis kan pro rata hæftelse være en fordelagtig løsning, da det sikrer en mere retfærdig fordeling af ansvaret. Det kan også være med til at reducere risikoen for, at en enkelt part skal bære hele ansvaret for en skade.

Hvordan hæfter man ved pro rata hæftelse?

Hvis man hæfter pro rata, betyder det, at man hæfter for en del af skaden, der svarer til ens andel af ansvaret. Men hvordan fungerer det i praksis, og hvordan hæfter man i en sådan situation?

Hvis man hæfter pro rata, vil man normalt skulle betale en del af erstatningen. Det vil sige, at man hæfter for den del af skaden, der svarer til ens andel af ansvaret. Hvis man for eksempel hæfter pro rata 50%, betyder det, at man hæfter for halvdelen af skaden.

Hvis der er flere parter, der hæfter pro rata, vil hver part normalt skulle betale sin del af erstatningen direkte til den skadelidte. Det vil sige, at man ikke hæfter for de andre parters del af erstatningen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at pro rata hæftelse ikke nødvendigvis betyder, at man er fritaget for alt ansvar. Hvis man for eksempel har bidraget med en særligt farlig aktivitet eller har handlet med forsæt, kan man stadig risikere at skulle betale mere end sin del af erstatningen.

FAQs

Q: Hvordan fastsættes pro rata andelen?

A: Pro rata andelen fastsættes normalt efter en nærmere vurdering af hver partens bidrag til skaden. Det kan være en fast andel, for eksempel 50-50, eller det kan være en variabel andel, der tilpasses efter de konkrete omstændigheder.

Q: Kan man selv vælge, om man vil hæfte pro rata eller ej?

A: Det afhænger af den konkrete situation og aftalen mellem parterne. Hvis der er tale om en ulykke eller en skade, vil det normalt være skadelidte eller forsikringsselskabet, der fastsætter, hvordan ansvaret skal fordeles.

Q: Hvad hvis ens pro rata andel er 0%?

A: Hvis man ikke har bidraget til skaden og derfor ikke har nogen pro rata andel, vil man normalt heller ikke skulle betale erstatning.

Q: Hvordan håndterer man uenigheder om pro rata andelen?

A: Hvis der er uenighed om, hvordan pro rata andelen skal fastsættes, kan det være nødvendigt at indgå en formel tvisteløsning, for eksempel ved at involvere en advokat eller en voldgiftsret.

Q: Gælder pro rata hæftelse også i forhold til erstatning for personskade?

A: Ja, pro rata hæftelse kan også anvendes i forhold til erstatning for personskade. Hvis der for eksempel er flere personer, der har bidraget til en trafikulykke, kan man vælge at fordele ansvaret pro rata.

Konklusion

Pro rata hæftelse kan være en fordelagtig løsning for at fordele ansvaret mellem flere parter i forbindelse med en skade. Det sikrer en mere retfærdig fordeling af ansvaret og reducerer risikoen for, at en enkelt part skal bære hele ansvaret for en skade.

Hvis man hæfter pro rata, betyder det, at man hæfter for en del af skaden, der svarer til ens andel af ansvaret. Det kan være en fast andel eller en variabel andel, der fastsættes efter en nærmere vurdering af hver partens bidrag til skaden.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at pro rata hæftelse ikke nødvendigvis betyder, at man er fritaget for alt ansvar. Hvis man har bidraget med en særligt farlig aktivitet eller har handlet med forsæt, kan man stadig risikere at skulle betale mere end sin del af erstatningen.

See more here: thichvaobep.com

pro rata betaling

Pro rata is a Latin term that means “in proportion”. Pro rata betaling is therefore a payment made according to the quantity or proportion of a specific item. In Denmark, pro rata betaling is often used in relation to the payment of rent, where the tenant is only responsible for paying their share of the cost of rent, based on the percentage of the floor space they occupy. In this article, we will provide an overview of pro rata betaling in Denmark, including its definition, when it is used, and how it works.

What is Pro Rata Betaling?

Pro rata betaling is a payment method that involves dividing a total amount of money into smaller portions proportional to each person’s share. In Denmark, pro rata betaling is commonly used to determine how much rent a tenant should pay. For example, if a building has a total floor space of 100 square meters, and a tenant occupies 25 square meters, they are responsible for paying 25% of the rent.

Pro rata betaling can also be used to determine the cost of insurance premiums, taxes, and other expenses. In such cases, the cost is divided among all parties involved based on the percentage of their share.

Why is Pro Rata Betaling Used in Denmark?

Pro rata betaling is commonly used in Denmark because it is a fair way to distribute costs among individuals or groups. In the case of rent payments, it ensures that each tenant pays only for the space they occupy, rather than having to pay the same amount as those who occupy larger portions of the building.

Pro rata betaling is also used to ensure that taxes and other expenses are distributed fairly among individuals or groups. For example, if a group of five people are jointly liable for a tax bill, but one member has a higher income than the others, pro rata betaling ensures that each person’s portion of the bill is proportional to their income.

How Does Pro Rata Betaling Work in Denmark?

Pro rata betaling works by dividing a total amount of money into smaller portions that are proportional to each person’s share. Typically, the size of each person’s share is determined by a specific formula, such as the percentage of floor space occupied or the percentage of income earned.

In Denmark, the most common use of pro rata betaling is for rent payments. Landlords typically calculate each tenant’s share of the rent by dividing the total floor space of the building by the number of tenants and then multiplying that figure by the amount of floor space occupied by each tenant. For example, if a building has a total floor space of 100 square meters and is rented to four tenants, each occupying 25 square meters, each tenant is responsible for paying 25% of the rent.

Other uses of pro rata betaling in Denmark may involve more complex formulas or calculations. For example, in the case of insurance premiums, the cost may be determined by the value of the insured property, which is then divided among the parties involved based on their percentage of ownership.

FAQs

Q: How is pro rata betaling different from equal distribution?

A: Pro rata betaling involves dividing a total amount into smaller portions proportional to each person’s share, while equal distribution involves dividing a total amount into equal portions among all parties involved.

Q: What is an example of pro rata betaling?

A: An example of pro rata betaling is when a group of tenants share the cost of rent for a building, with each tenant paying only for the space they occupy.

Q: Is pro rata betaling legal in Denmark?

A: Yes, pro rata betaling is legal in Denmark and is commonly used for rent payments and other expenses.

Q: Can pro rata betaling be used for taxes and other expenses?

A: Yes, pro rata betaling can be used for taxes and other expenses where costs are shared among multiple parties.

Q: How is each party’s share calculated in pro rata betaling?

A: Each party’s share is typically calculated based on a specific formula, such as the percentage of floor space occupied or the percentage of income earned.

Conclusion

Pro rata betaling is a fair and proportional way of distributing costs in Denmark. It ensures that each individual or group pays only for their share of the cost of rent, taxes, insurance premiums, and other expenses. By using pro rata betaling, landlords, insurance providers, and other parties involved can ensure that costs are distributed fairly among all parties.

pro rata hæftelse andelsbolig

Pro rata hæftelse og andelsbolig – Hvad er det?

Andelsboliger er en populær boligform i Danmark, hvor flere personer går sammen om at købe en ejendom og dele omkostningerne. Denne fælles ejendom bliver derefter opdelt i flere såkaldte andele, som hver enkelt deltager ejer. Andelsboliger adskiller sig fra ejerlejligheder, da ejere af ejerlejligheder ejer deres egen bolig og samtidig har en ideel anpart i ejendommen som helhed.

I forbindelse med køb af en andelsbolig er det vigtigt at kende til begrebet “pro rata hæftelse”. Pro rata hæftelse betyder, at andelshaverne i en andelsboligforening hæfter for foreningens samlede gæld og forpligtelser, i forhold til hver enkelt andelshavers andel af foreningens samlede værdi.

Hvordan fungerer pro rata hæftelse?

Pro rata hæftelse betyder, at hver enkelt andelshaver i en andelsboligforening hæfter for en del af foreningens gæld og forpligtelser. Dette betyder, at hvis en andelshaver i en andelsboligforening ikke kan betale sin del af foreningens gæld, kan kreditorerne kræve, at de øvrige andelshavere betaler for denne andelshavers andel af gælden.

Pro rata hæftelse fungerer også på den måde, at hvis en andelshaver ønsker at sælge sin andel, kan foreningen kræve, at den pågældende andelshaver først afregner sin del af foreningens gæld og forpligtelser, før andelen kan sælges videre til en ny andelshaver.

Hvordan beregnes pro rata hæftelse?

Pro rata hæftelse beregnes som regel ved, at man tager den samlede værdi af andelsboligforeningens aktiver og trækker foreningens samlede gæld og forpligtelser fra. Derefter divideres resultatet med antallet af andele i foreningen. Dette giver den enkeltes andel af foreningens samlede værdi, og dermed også den andel, som hver enkelt andelshaver hæfter for.

For eksempel kan en andelsboligforening have en samlet værdi på 2 millioner kroner. Foreningen har samtidig en samlet gæld og forpligtelse på 500.000 kr. Derefter dividerer man 1,5 millioner kr. med antallet af andele i foreningen, f.eks. 10 andele. Dette giver en andelværdi på 150.000 kr. pr. andel. En andelshaver, som ejer 2 andele, hæfter altså for 300.000 kr. af foreningens samlede gæld og forpligtelser.

Hvordan påvirker pro rata hæftelse værdien af en andelsbolig?

Pro rata hæftelse kan påvirke værdien af en andelsbolig på flere måder. Hvis en andelsboligforening har en høj gæld og mange forpligtelser, kan det påvirke den enkelte andelshavers økonomi og evne til at betale den nødvendige del af foreningens gæld.

Derudover kan det også påvirke andelsboligens salgsværdi, da købere typisk vil foretrække en andelsboligforening med en lav gæld og færre forpligtelser. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på pro rata hæftelse, når man køber en andelsbolig, da dette kan have en stor indflydelse på ens investering.

FAQs

1. Kan en andelshaver hæfte for mere end sin andel af gælden i foreningen?

Nej, en andelshaver kan kun hæfte for sin andel af foreningens samlede gæld og forpligtelser i henhold til pro rata hæftelse.

2. Kan en andelshaver slippe for at hæfte for foreningens gæld?

Nej, hvis en andelshaver ikke kan betale sin del af foreningens gæld, kan kreditorerne kræve betaling fra de øvrige andelshavere i henhold til pro rata hæftelse.

3. Hvordan kan man undgå høj gæld i en andelsboligforening?

En andelsboligforening kan undgå høj gæld ved at have en sund økonomi og undgå unødvendige forpligtelser og investeringer. Det er vigtigt at have en god økonomistyring og altid have et godt overblik over foreningens samlede økonomi og forpligtelser.

4. Kan en andelshaver tvinges til at betale ekstraordinære indskud?

Ja, hvis en andelsboligforening har en økonomisk krise eller har behov for ekstra midler til fx større renoveringer, kan foreningen kræve ekstraordinære indskud fra andelshaverne i henhold til pro rata hæftelse.

5. Hvordan kan man sikre sig mod pro rata hæftelse?

Man kan ikke helt undgå pro rata hæftelse som andelshaver, da dette er en integreret del af at ejer en andel i en andelsboligforening. Det er derimod vigtigt at kende til begrebet og have en god forståelse for foreningens samlede økonomi og forpligtelser inden man køber en andel. Det er også vigtigt at have en god økonomistyring og fokusere på at have en sund økonomi i foreningen.

Images related to the topic hvad betyder pro rata hæftelse

Virksomhedsformer
Virksomhedsformer

Article link: hvad betyder pro rata hæftelse.

Learn more about the topic hvad betyder pro rata hæftelse.

See more: thichvaobep.com/category/blogd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *